Hội An huy động “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Ban Thường vụ Thành uỷ Hội An vừa yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn thành phố tích cực tham gia, hưởng ứng “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” tại Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hội An.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hội An phối hợp Hội Nông dân thành phố huy động gửi tiền tiết kiệm vào năm 2023

Đây là nguồn lực giúp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hội An thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nhất là tạo nguồn vốn vay ưu đãi cho người nghèo và các hộ khó khăn trên địa bàn thành phố; đồng thời đóng góp mạnh mẽ vào phong trào thi đua “Hội An chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 do UBND thành phố phát động.

Chủ trương này còn góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; 

Ban Thường vụ Thành uỷ Hội An cũng đề nghị Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hội An phối hợp cùng Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên thành phố phát động thi đua “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2024 và đợt cao điểm từ ngày 10/6 đến 30/6/2024, nhằm huy động thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước để tạo lập nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

MỸ LỆ