Sắp xếp bộ máy, thực hiện cải cách hành chính

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), yếu tố mang ý nghĩa quyết định chính là đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ được giao. Xây dựng bộ máy hành chính vững mạnh, đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan công quyền đáp ứng yêu cầu là nhiệm vụ chú trọng thường xuyên. read more

Cải cách hành chính ở Hội An: Hướng tới sự hài lòng

Năm 2017, UBND thành phố và các xã phường tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. read more

Cải cách bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ hành chính

Thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2017, lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố đang củng cố, kiện toàn bộ máy tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả. Bí thư Thành ủy Kiều Cư cho rằng, BTV Thành ủy xác định công tác CCHC mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính cần được thực hiện một cách quyết liệt, tạo ra bước đột phá mạnh mẽ trong nhiệm vụ phát triển KTXH của thành phố. read more

Chú trọng cải cách thủ tục hành chính

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong những năm gần đây được các cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính nhằm mục tiêu xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. “Công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện đã có những chuyển biến nhất định, góp phần đẩy nhanh tiến trình tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn”, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định. read more

Hội An: Phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết TTHC

Năm nay, thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, qua đó đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đơn giản hóa hoặc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC cho người dân, phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết TTHC trên các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh. Cùng với đó, thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện đảm bảo việc công khai, xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho người dân. read more

Cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

Từ năm 2013, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện cung ứng dịch vụ công mức độ 2 và công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của thành phố. Đến nay đã thực hiện tất cả các thủ tục. UBND thành phố chỉ đạo Văn phòng HĐND – UBND phối hợp với các phòng ban liên quan thường xuyên rà soát, tiến hành niêm yết công khai và đăng tải công khai các thủ tục nhằm giúp công dân, tổ chức lấy biểu mẫu, tờ khai thực hiện giao dịch hành chính mức độ 2. Thông qua đó, thành phố đã kiến nghị cấp thẩm quyền rà soát, cắt giảm hơn 30% số thủ tục cần thiết và chấn chỉnh được tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. read more

Bãi bỏ thủ tục hành chính không phù hợp và thuộc thẩm quyền về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đến nay, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có các loại giấy tờ theo quy định; đồng thời đã bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền gồm thủ tục sang tên nhà ở và xác nhận họa đồ mặt bằng nhà ở hiện trạng đối với các trường hợp thủ tục xin cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. read more

Hội An với ISO hành chính

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại Hội An chưa phát huy hết tính năng. read more