Hội An tổ chức thi tìm kiếm mô hình, sáng kiến cải cách hành chính

UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm mô hình, sáng kiến cải cách hành chính (CCHC)” năm 2024.

TP.Hội An chú trọng phát huy vai trò năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, các đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường; các cơ quan ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn thành phố. Người dân, tổ chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn thành phố.

Về tập thể là các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, đoàn thể thành phố; UBND các xã, phường; các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội của thành phố, các cơ quan ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn thành phố – trên địa bàn thành phố.

Các tập thể, cá  nhân đề xuất cách làm hay, mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả  thực hiện các nội dung CCHC nhà nước;  giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp thành phố ; thu hút doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư trên địa bàn thành phố và các nội dung khác liên quan đến việc nâng cao, cải thiện các chỉ số CCHC và chuyển đổi số của thành phố.

Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức  đồng thời tìm kiếm các ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố.

Ban Tổ chức nhận bài dự thi của các tập thể, cá nhân đến hết ngày 31/08/2024 qua Phòng Nội vụ và dự kiên công bố kết quả , trao thưởng trước ngày 31/12/2024.

PHAN SƠN