Thi đua rà soát, cập nhật dữ liệu hộ gia đình năm 2023

BHXH tỉnh Quảng Nam vừa phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Cập nhật dữ liệu hộ gia đình theo phương châm “Đúng – Đủ – Sạch – Sống” để hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, nhằm có được nguồn cơ sở dữ liệu bảo đảm đúng chuẩn, góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu đạt 95% dữ liệu khớp đúng với dữ liệu dân cư quốc gia. 100% nhân khẩu về đúng hộ và hộ đúng thôn khối phố.

Nội dung thi đua: Phòng Quản lý thu – Sổ, thẻ hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã, thành phố xuất dữ liệu để rà soát, xử lý, đồng thời hỗ trợ các đơn vị thực hiện rà soát, xử lý các dữ liệu theo các nội dung phát động.

BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố để cập nhật danh sách tăng sinh, giảm chết; xử lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Giám đốc BHXH tỉnh cũng đề nghị các đơn vị động viên, khuyến khích viên chức, người lao động nghiên cứu, đề xuất ý tưởng, giải pháp thiết thực để đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình.  

Đánh giá kết quả việc cập nhật biến động thành viên hộ gia đình, để tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình để làm nguồn dữ liệu gốc phục vụ tốt công tác quản lý, khai thác phát triển người tham gia.

Trên cơ sở nội dung thi đua, BHXH tỉnh sẽ xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Đợt thi đua rà soát, cập nhật dữ liệu hộ gia đình bắt đầu từ nay đến ngày 31/12.

MỸ LỆ