Ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Chiều 14.6, Ủy ban Mặt trận TQVN Thành phố đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hội An tổ chức ký kết kế hoạch thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hội An.

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách tín dụng xã hội, về công tác giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội. Phối hợp triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng xã hội. Phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

Qua nội dung ký kết, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hội An và Ủy ban Mặt trận TQVN Thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nhằm tạo nguồn lực thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nhất là tạo nguồn vốn vay ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố không chỉ trong việc đảm bảo sinh kế, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực an sinh xã hội, chỗ ở cho người thu nhập thấp, vay vốn học tập,…. Đồng thời, việc phối hợp này cũng đóng góp mạnh mẽ vào phong trào thi đua “Hội An chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và quỹ “Vì người nghèo”.

MỸ LỆ