Phòng khám Đa khoa Minh Trí thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Quảng Nam và Phòng khám Đa khoa Minh Trí (đóng tại địa chỉ 115 đường Lý Thường Kiệt, TP.Hội An) vừa ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Phòng khám đa khoa Minh Trí chính thức hoạt động từ ngày 1/11/2023 và thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Sau khi xem xét các quy định pháp lý về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hai bên đã thống nhất nội dung các điều khoản trong hợp đồng.

Phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT thực hiện theo giá dịch vụ tại Điều 24, Nghị định số 146 ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Các cơ sở khám chữa bệnh phải đảm bảo kết nối, liên thông, chuyển dữ liệu chi tiết XML lên Hệ thống Cổng thông tin giám định BHYT kịp thời; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuẩn hóa danh mục quản  lý khám chữa bệnh BHYT theo Quyết định số 3618, ngày 12/12/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình giám định BHYT và các văn bản có liên quan khác.

ĐỖ HUẤN