Khẩn trương rà soát hồ sơ thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa giao UBND TP.Hội An khẩn trương rà soát hồ sơ thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm và phối hợp với Sở TN-MT để hoàn chỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

TP.Hội An khẩn trường rà soát hồ sơ thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm

Lãnh đạo tỉnh lưu ý đối với phần diện tích 152,64ha đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thống nhất giao phần rừng trên diện tích này cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý theo quy định, không bố trí diện tích này trong dự thảo quy hoạch Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm.

Với 223,7ha phần đất quy hoạch cho mục đích an ninh – quốc phòng, thống nhất đưa vào dự thảo quy hoạch Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm và giao Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm quản lý đất rừng, ngoài thực hiện quản lý chuyên ngành cần chú ý đến các quy định quản lý theo chế độ an ninh – quốc phòng.

Với phần diện tích 111,35ha đang là đất rừng tự nhiên (đã cập nhật quy hoạch rừng đặc dụng), thống nhất đưa vào phạm vi quy hoạch Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm để thực hiện quản lý, phục hồi, đảm bảo tính liên kết, liên tục hệ sinh thái dưới nước và trên bờ.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị UBND TP.Hội An, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm làm việc cụ thể với các cơ quan, đơn vị liên quan để xác định và có sự thống nhất đối với phần diện tích cần thiết phải xác lập vào Vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm trước khi trình phê duyệt.

Đối với khu vực Bãi Bắc, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm cần xây dựng kế hoạch phục hồi, khai thác, sử dụng hợp lý để bảo tồn, phát triển hệ sinh thái thảm cỏ biển và san hô tại khu vực này.

ĐỖ HUẤN