Thành ủy Hội An ban hành Nghị quyết chuyên đề: “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hội An đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa du lịch”

Sau nhiều kỳ họp thảo luận, ghi nhận ý kiến đóng góp, Thành ủy Hội An vừa chính thức ban hành Nghị quyết 04 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hội An đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa du lịch.

Bí thư thành ủy Kiều Cư cho biết, nghị quyết chuyên đề này được thành ủy chủ trương xây dựng trong bối cảnh tình hình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hội An dù đã đạt được những thành tựu nhất định nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, thách thức, chưa tương xứng và thiếu đồng bộ.

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề sẽ góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa, nhân văn của vùng đất Hội An-

Ảnh: Lê Hiền

Theo Nghị quyết, quá trình xây dựng và phát triển văn hóa con người Hội An trong thời kỳ mới phải đạt 4 tiêu chí chung đó là: Con người thuần hậu, nhân văn; văn hóa đậm đà bản sắc; phố làng khang trang sạch đẹp; xã hội văn minh an toàn. Để đạt được điều đó, Nghị quyết đưa ra 9 nhiệm vụ và giải pháp gồm: Xây dựng con người Hội An phát triển toàn diện, gắn với văn hóa, văn minh; xây dựng gia đình no ấm tiến bộ hạnh phúc; xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến; xây dựng quan hệ gắn kết cộng đồng; xây dựng môi trường xã hội văn minh, lành mạnh, an toàn thân thiện; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; tăng cường huy động nguồn lực phục vụ hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh hoạt động giao lưu, hội nhập phát triển văn hóa.

Nghị quyết này sẽ được quán triệt sâu rộng đến tất cả các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội… để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thành phố cùng thực hiện.

Lê Hiền

Trả lời