Thanh Hà triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Chiều ngày 18/5, UBMTTQVN phường phối hợp cùng các Đoàn thể chính trị xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2023; triển khai Chỉ thị số 37 ngày 18/01/2023 của BTV Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh và triển khai nghị quyết số 29 ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ XHCN, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Kim Trình – PBT thường trực Đảng ủy báo cáo 2 chuyên đề Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ Xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh”, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Thông qua việc học tập, quán triệt nội dung chuyên đề, giúp cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, người dân sẽ nhận thấy được trách nhiệm, vai trò của mình trong việc thực hiện và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là vai trò nêu gương của lãnh đạo, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó…

KIM HẢI