Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới kết nạp tại Hội An năm 2021

Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới kết nạp tại Hội An năm 2021.

Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới kết nạp năm 2021

Các đảng viên mới kết nạp được báo cáo viên Thành ủy truyền đạt các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư trưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển KTXH của Đảng; phát triển GDĐT, KHCN, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự ATXH; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, các học viên còn được nghiên cứu các chuyên đề về nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức và phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng đảng viên mới kết nạp tại Hội An năm 2021 sẽ kết thúc vào ngày 16/6 sau khi các học viên thảo luận, ôn tập và viết bài thu hoạch./.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *