Hội An triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế

Sáng 9/3, UBND TP.Hội An tổ chức họp triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại Hội An được triển khai cụ thể nhằm thực hiện đảm bảo yêu cầu đặt ra

Theo kế hoạch, đối tượng điều tra bao gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp/hợp tác xã; cơ sở SXKD phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở SXKD thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Các cơ sở này thỏa mãn một số điều kiện nhất định.

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin về nhận dạng đơn vị điều tra; lao động và thu nhập của người lao động; kết quả, chi phí SXKD; tình hình ứng dụng CNTT; tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

Các thông tin sẽ được thu thập qua khai thác dữ liệu từ hồ sơ hành chính; thông tin cung cấp trên Trang thông tin điện tử tổng điều tra kinh tế 2021; phỏng vấn trực tiếp và điền thông tin vào phiếu điện tử. Về thời điểm thực hiện tổng điều tra, đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội là từ ngày 01/03/2021. Các cơ sở SXKD cá thể, tôn giáo thực hiện từ ngày 01/7/2021.

Việc tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, địa phương, từ đó làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế – xã hội

Phan Sơn

Trả lời