Hội An chú trọng tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến

UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch “Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến” trên địa bàn giai đoạn 2022 – 2025.

TP.Hội An tuyên dương các gương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương

Đối tượng điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động, được tập thể thừa nhận, suy tôn; gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội.

Các gương mô hình, điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đến đời sống xã hội để mọi người có thể học tập, làm theo.

Theo kế hoạch, các cấp, các ngành tại TP.Hội An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch, đề ra nội dung tiêu chí cụ thể, triển khai và thực hiện có hiệu quả; thực hiện tốt quy trình phát hiện – xây dựng – bồi dưỡng, bình chọn, giới thiệu – nhân rộng, biểu dương – tôn vinh, khen thưởng và học tập gương điển hình tiên tiến một cách thiết thực, hiệu quả.

Qua đó, động viên nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, để phong trào thi đua trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

PHAN SƠN