Đầu tư 9,565 tỷ đồng xây dựng xã Cẩm Hà đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Năm nay, TP.Hội An đầu tư 9,565 tỷ đồng thực hiện Đề án “Xây dựng xã Cẩm Hà – xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển năng động, bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp hữu cơ tại làng nghề truyền thống – rau Trà Quế

Trong đó, nguồn ngân sách của Trung ương và tỉnh khoảng 100 triệu đồng, ngân sách của thành phố 9,2 tỷ đồng, nguồn sự nghiệp từ phát triển du lịch Làng rau Trà Quế 265 triệu đồng.
Mục tiêu là xây dựng thôn Bàu Ốc đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, duy trì nâng chuẩn đối với các thôn đã được công nhận giai đoạn 2016 – 2020; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Cẩm Hà đạt chuẩn xã NTM nâng cao (theo bộ tiêu chí quốc gia 2021-2025); tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư công; xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện Dự án Phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp hữu cơ và nghề truyền thống tại xã Cẩm Hà; đạt thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng/năm.

ĐỖ HUẤN