Tiếp tục triển khai xây dựng Nông thôn mới năm 2019

BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Hội An vừa yêu cầu 4 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tiếp tục triển khai các chương trình công tác trọng tâm trong năm 2019.

Xã Cẩm Kim phát động xây dựng nông thôn mới từ năm 2016- Ảnh: Quốc Hải

BCĐ yêu cầu xã Tân Hiệp xây dựng kế hoạch thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó xác định rõ nguồn lực thực hiện, đồng thời thành lập mới 1 Hợp tác xã để đảm bảo tiêu chí xét chọn. Hai xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020, phấn đấu đạt chuẩn đối với các tiêu chí bị rớt trong năm ngoái. Xã Cẩm Thanh cần xác định thẩm quyền đơn vị chủ trì lập đồ án, quy hoạch để điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới kết hợp với không gian phát triển của địa phương. Xã Cẩm Hà cần tổ chức lấy ý kiến nhân dân thôn Trà Quế về việc đăng ký tham gia chương trình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

UBND thành phố cũng yêu cầu các xã Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Cẩm Kim hoàn thành nhiệm vụ giải thể Hợp tác xã nông nghiệp địa phương (nếu có) và thành lập mô hình Hợp tác xã mới phù hợp với tình hình thực tế./.

Quốc Hải