Nông dân Cẩm Châu sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Chiều 26/6, Hội Nông dân phường Cẩm Châu tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn phường đã được nghe đồng chí Lương Sơn – Bí thư Đảng bộ phường Cẩm Châu phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người và văn hóa công vụ; những giá trị đặc trưng văn hóa, con người Quảng Nam; những biểu hiện và tác hại của thực trạng một bộ phận cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm hiện nay. Cùng với đó là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việc quán triệt, triển khai chuyên đề nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào về giá trị văn hóa xứ Quảng; bên cạnh đó, khuyến khích bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung để xây dựng đạo đức cách mạng, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

MỸ LỆ