Hội An thành lập mới nhiều thôn, khối phố

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn TP.Hội An đang tổ chức công bố các quyết định của cấp trên về thành lập các thôn, khối phố mới trên địa bàn.

Lễ công bố các quyết định về thành lập 02 thôn mới tại xã Cẩm Thanh- Ảnh: Phan Sơn

Thực hiện chủ trương chung, các xã, phường đã xây dựng Đề án sáp nhập thôn, khối phố, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân, trình cấp có thẩm quyền thông qua. Sau khi có quyết định của cấp trên, các xã phường đã tổ chức công bố, trao quyết định và chỉ định các chức danh lâm thời ở thôn, khối phố. Cạnh đó, chế độ chính sách đối với những người thôi đảm nhận các chức danh ở thôn, khối phố cũng được quan tâm.

Nhìn chung, việc tổ chức, sắp xếp lại thôn, khối phố tại Hội An diễn ra thuận lợi, được nhân dân đồng thuận. Sau khi sáp nhập, Hội An còn lại 54 thôn, khối phố.

Phan Sơn