Giải thể, sáp nhập Trung Tâm BDCT vào Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hội An

Thực hiện Nghị quyết 18 của BCH Trung Ương Đảng ( Khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, kế hoạch số 139 của Tỉnh ủy Quảng Nam, chiều ngày 28.1, Thành ủy Hội An đã công bố Quyết định giải thể, sáp nhập Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính trị (BDCT) TP. Hội An vào Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An.

Đồng chí Trần ÁnhPhó Bí thư Thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố trao Quyết định của Thành ủy- Ảnh: Quốc Hải

Kể từ ngày 1.1.2019, chuyển 01 biên chế công chức và 03 biên chế viên chức công tác tại Trung Tâm về công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy; chuyển chức năng quản lý tài chính, tài sản của Trung Tâm về Văn Phòng Thành ủy.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Ánh – Phó Bí Thư Thường trực Thành Ủy – Chủ tịch HĐND thành phố, nói: “Theo chủ trương chung của cấp trên, rất mong các đồng chí phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua tâm lý khó khăn trước mắt, có sức khỏe, bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ đã giao phó”.

Trung Tâm BDCT TP. Hội An là một trong những đơn vị được thành lập sớm nhất tỉnh Quảng Nam vào đầu năm 1997. Hơn 20 năm qua, Trung Tâm là ngọn cờ đầu của tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở, trở thành địa chỉ tin cậy cho mọi sinh hoạt chính trị trong thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố trao hoa cho tập thể lãnh đạo và nhân viên Trung Tâm- Ảnh: Quốc Hải

Đồng chí Đinh Phú Đông – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy – Nguyên Giám đốc Trung Tâm BDCT TP. Hội An, cho biết thêm: “Trung Tâm BDCT có nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, tổ chức thông tin khoa học, thời sự, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở và thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của Thành ủy Hội An”.

Việc giải thể, sáp nhập Trung Tâm BDCT TP. Hội An vào Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An nhằm đưa công tác tham mưu, nghiên cứu lý luận gắn kết trực tiếp với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, hướng tới mục tiêu sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Chơi – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, nói: “Chúng tôi sẽ có phân công cụ thể và xin hứa sẽ làm tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban. Mong lãnh đạo Thường trực Thành ủy cùng các Ban có sự lãnh đạo, phối hợp để Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Quốc Hải