Đảng ủy phường Cẩm Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7.11) và trao Huy hiệu 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cẩm Châu vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7.11.1917 – 7.11.2022) và trao Huy hiệu 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy Lê Chơi trao Huy hiệu 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại buổi lễ

Đọc diễn văn kỷ niệm, đồng chí Lương Sơn – Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Châu đã nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga – một dấu mốc lịch sử không thể nào quên, mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng sâu sắc và làm bừng tỉnh những người yêu nước Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định với chủ nghĩa Mac- Lênin, lãnh đạo nhân dân đứng lên giải phóng dân tộc, giành lại độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH.

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Cẩm Châu đã trang trọng tổ chức trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí, 40 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí.

ĐỖ HUẤN