Bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị đảng viên mới

Chiều ngày 18/4, Ban Thường vụ Thành ủy đã bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị đảng viên mới kết nạp – lớp thứ I năm 2019.

Quang cảnh buổi bế giảng – Ảnh Trọng Nhân

Sau khóa học 7 ngày, các học viên đã được trang bị kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên; các nội dung phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài các nội dung theo yêu cầu của chương trình, các học viên còn được tìm hiểu các chuyên đề của Ban Tổ chức Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Kết thúc đợt học, 60 học viên được công nhận hoàn thành chương trình. Ban Thường vụ Thành ủy đã tuyên dương, khen thưởng 15 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Trọng Nhân