Hội nghị trực tuyến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Sáng ngày 19/4, đại diện TP.Hội An tham gia hội nghị trực tuyến triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức thanh, kiểm tra: 5432 cơ sở; trong đó có 650 cơ sở vi phạm ATTP, bi phạt cảnh cáo, 19 cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm và 582 cơ sở bị nhắc nhở. Các ngành đã cấp 344 Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh thương mại, công nghiệp đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ngành nông nghiệp đã ký 26.119 bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nông – lâm -thủy sản an toàn. Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm từ tỉnh đến các địa phương được kiện toàn và tổ chức hoạt động có hiệu quả.
Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tăng cường công tác tham mưu đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, công thương từ tỉnh đến huyện, xã; trong đó TP.Hội An là một trong những địa bàn trọng điểm cần tập trung chú trọng. Tiếp tục triển khai các Chương trình giám sát các chỉ tiêu an toàn thực phẩm nông – lâm – thủy sản trên địa bàn; giám sát ATTP các sản phẩm thực phẩm. Triển khai “Tháng hành động vì ATTP” từ 15/4 đến 15/5/2022, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.

Ý NGUYỄN – HOÀI THƯƠNG