Truyền thông “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

“Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng” là chủ đề được phát động trong Tháng Hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28.6 năm nay. 

Hội An đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Để triển khai “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, UBND thành phố Hội An đã ban hành kế hoạch tuyên truyền với nội dung phát động chiến dịch truyền thông theo chủ đề “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình. 

Tổ chức các hoạt động truyền thông theo chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023; tuyên truyền chủ đề, lịch sử, ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. 

Thông qua các hội thi nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam

Theo kế hoạch, nhiều hoạt động được thành phố tổ chức: Sinh hoạt mô hình điểm Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; Tiếp tục triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và các văn bản chỉ đạo của các cấp liên quan đến công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới… 

Bên cạnh đó, thành phố cũng tham gia các hoạt động do tỉnh phát động, như: hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2023, thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc”. 

Thông qua các hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình về phòng, chống bạo lực gia đình; tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình triển khai từ ngày 01 đến ngày 30/6 và truyền thông ngày Gia đình Việt Nam từ ngày 21 đến 30/6. 

Mỹ Lệ