Thời gian điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng  theo Nghị định số 42

Ngày 6/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam đã thông báo thời gian điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

 Thông báo nêu rõ, ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023, các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/7/2023.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023, điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng (Người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng trước ngày 01/01/2022).

Điều chỉnh tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng (Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đến trước ngày 01/07/2023).

Cạnh đó, từ ngày 01/7/2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/1995 theo quy định, sau khi điều chỉnh tăng từ 12,5% đến 20,8% mà mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng (đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng); tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng (đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng).

Do vậy, tại kỳ chi trả tháng 7/2023, BHXH tỉnh Quảng Nam chưa điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng. BHXH tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện việc điều chỉnh và tính truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho người hưởng kể từ tháng 7/2023 đến tháng được điều chỉnh sau khi có các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và BHXH Việt Nam.

Riêng đối với những người có Quyết định hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thời điểm hưởng từ 01/7/2023 đã thực hiện tính lương cơ sở 1.800.000 đồng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

MỸ LỆ