Thí điểm xây dựng điểm sáng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Bảo hiểm xã hội Quảng Nam vừa triển khai kế hoạch thí điểm xây dựng Điểm sáng tuyên truyền về bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Triển khai mô hình điểm sáng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhằm đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH

Theo đó, mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn 3 thôn, khối phố để thí điểm xây dựng 3 Điểm sáng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, thời gian thực hiện từ tháng 10/2023 đến tháng 6/2024, trừ các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn và Nam Trà My.

Việc triển khai mô hình điểm sáng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhằm đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH trước mắt và lâu dài, bảo đảm nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Kế hoạch số 8099 ngày 5/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thí điểm là tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân bằng nhiều hình thức. Tập trung vào quyền, lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT; ý nghĩa của việc nhận lương hưu hàng tháng; những rủi ro nếu không tham gia BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh giao BHXH huyện tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn được chọn xây dựng Điểm sáng và phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan BHXH, các tổ chức dịch vụ thu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân trên địa bàn tham gia BHXH, BHYT. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội lồng ghép thực hiện các hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Kế hoạch thực hiện từ tháng 10/2023 – 12/2023; từ tháng 1/2024 – 5/2024 tổ chức các hội nghị truyền thông và các hoạt động phối hợp tuyên truyền khác. Tháng 6/2024 báo cáo kết quả thí điểm xây dựng Điểm sáng. BHXH tỉnh sẽ tổ chức sơ kết đánh giá công tác xây dựng Điểm sáng sau thời gian thực hiện thí điểm và nhân rộng mô hình này.

MỸ LỆ