Hội An triển khai hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý

UBND TP.Hội An vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01) theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ ngày 3/1/2023 trên địa bàn thành phố.

Các cấp hội phụ nữ tại Hội An thường xuyên quan tâm hỗ trợ hội viên phụ nữ khới nghiệp, phát triển kinh tế

Trong số các mục tiêu đề ra theo kế hoạch, đến năm 2030 TP.Hội An phấn đấu củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 6 HTX và 1 tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp hội phụ nữ hỗ trợ thành lập. Đồng thời, tạo việc làm ổn định cho 70 thành viên, trong đó có 40 lao động nữ trong HTX, 10 lao động nữ trong tổ hợp tác.

Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện Đề án 01 tại Hội An bao gồm tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; hỗ trợ, tư vấn xây dựng các HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX này.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp hội phụ nữ về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX; tăng cường hợp tác, kết nối cung cầu; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội, các cơ quan liên quan vận động nguồn lực tạo điều kiện để các HTX tiếp cận các nguồn vốn phát triển HTX.

PHAN SƠN