Hội An tổng kết phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2022

Sáng 2/3, Ban chỉ đạo “Xây dựng Hội An-Thành phố văn hóa” tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Nhiều tập thể, cá nhân được UBND TP.Hội An tặng giấy khen

Trong năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Hội An tiếp tục phát huy tính tự quản cộng đồng gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, qua vận động xã hội hóa nhằm huy động sức dân đóng góp cho nhiều công trình phúc lợi, cho ngày vì người nghèo, cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Chất lượng phong trào được chú trọng nâng cao, nhất là chất lượng xây dựng gia đình văn hóa.
Công tác tuyên truyền vận động thông qua hệ thống thông tin đại chúng, thiết chế văn hóa, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã góp phần tạo sự đồng tình hưởng ứng và thực hiện của người dân, khẳng định phong trào là sự nghiệp của toàn dân.

Năm 2022, phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Hội An tiếp tục đạt kết quả tích cực

Qua bình xét, năm 2022 toàn thành phố có 21.387/21.968 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tỷ lệ 97.36%. Có 43/54 thôn, khối phố đạt danh hiệu văn hóa; 3/4 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, trong đó xã Cẩm Kim đạt 5 năm liên tục; 9/9 phường đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, trong đó phường Tân An đạt 5 năm liên tục, phường Cửa Đại đạt 10 năm liên tục; 118/127 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 74/78 tộc đạt danh hiệu “Tộc/họ văn hóa”.
Tại hội nghị, 9 tập thể và 11 cá nhân; 03 thôn, khối phố; 03 tộc họ; 109 gia đình được tặng giấy khen của UBND TP.Hội An vì thành tích trong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022.

PHAN SƠN