Thanh Hà tổ chức thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Chiều ngày 26/10/2023, tại hội trường UBND phường Thanh Hà, Đảng ủy phường Thanh Hà tổ chức thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Kim Trình – PBT thường trực Đảng ủy, báo cáo viên tại hội nghị chủ trì và quán triệt kết quả hội nghị.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Đảng ủy phường quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, với Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, họp bàn, cho ý kiến về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2024 – 2026, lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết các Nghị quyết của Trung ương về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Kết thúc hội nghị, đồng chí PBT Đảng ủy phường Thanh Hà yêu cầu các đại biểu nắm vững tinh thần, các nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8 để kịp thời thông tin, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn phường.

KIM HẢI