Hội nghị lần thứ 10 UBMTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2014-2019

UBMTTQVN thành phố vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018, hiệp thương cử bổ sung Ủy viên UBMTTQVN thành phố khóa X đồng thời đề ra Nghị quyết về chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo của UBMTTQVN thành phố Hội An cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã bám sát chương trình công tác, bảng điểm thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp chặt chẽ với Chính quyền, các tổ chức thành viên, các ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các hoạt động của Mặt trận; chủ động xây dựng chương trình nội dung công tác trọng tâm, cụ thể.MTTQ các cấp đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; vận độngNhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình “Chung tay giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo bền vững”, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…. vận động Nhân dân đóng góp ủng hộ nguồn lực lớn cho đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế, tạo một bước chuyển biến mạnh mẽ về cảnh quan đô thị và hạ tầng nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội nghị lần thứ 10 của UBMT thành phố sáng ngày 10/7/2018- Ảnh: Quốc Hải

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường: chủ độngnắm bắt DLXH, tình hình tư tưởng Nhân dân; công tác giám sát và phản biện xã hội có chuyển biến tích cực. Chương trình phối hợp hành động giữa Mặt trận và các đoàn thể được đẩy mạnh.

Báo cáo do ông Võ Nễ – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố đọc tại Hội nghị, cho biết thêm: “Chương trình phối hợp hành động giữa Mặt trận và các đoàn thể được đẩy mạnh. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các Ban chỉ đạo của thành phố.Công tác dân tộc, tôn giáo được thường xuyên quan tâm đã góp phần to lớn vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận được Uỷ ban Mặt trận thực hiện tốt; tập trung tăng cường việc tập huấn, tổ chức sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên còn một số hạn chế, đó là: Việc triển khai thực hiện một số chương trình, nhiệm vụ công tác còn chậm, hiệu quả chưa cao. Kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động còn mang tính hình thức chưa thực sự lan tỏa. Chất lượng trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội còn hạn chế. Việc nắm bắt, phản ánh tình hình, tư tưởng các tầng lớp nhân dân chưa đầy đủ, kịp thời. Công tác phối hợp của MTTQ với các tổ chức thành viên chưa thường xuyên, chặt chẽ còn biểu hiện hình thức nên chất lượng và hiệu quả hoạt động thấp. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của một số đơn vị chưa kịp thời, chất lượng báo cáo chưa đảm bảo yêu cầu”.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018, Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố và ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND thành phố  thông báo kết quả hoạt động của HĐND thành phố, tình hình KT-XH của thành phố  6 tháng đầu năm cùng phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, ông Lê Chơi – Chủ tịch UBMTTQVN thành phố yêu cầu các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và nhiệm vụ chính trị của thành phố; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thầnsáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Mặt trận các cấp đẩy mạnh công tác giám sát các công trình- Ảnh: Quốc Hải

Nhiệm vụ của các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên là phải nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ nay đến cuối năm, Mặt trận và các tổ chức thành viêntiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Đặc biệt, việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh phải được đặt lên hàng đầu.

“Để thực hiện được những nhiệm vụ đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng tập trung làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân thông qua việc định kỳ tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, cử tri và thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện quy chế, nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các cơ quan Nhà nước; thực hiện tốt vai trò chủ trì hiệp thương để phối hợp với các tổ chức thành viên trong tổ chức thực hiện các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam đã đề ra” – Ông Lê Chơi, nhấn mạnh.

Từ nay đến cuối năm, các cấp Mặt trận tập trung cho công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ Mặt trận các cấp. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Để chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội nghị lần thứ 10 diễn ra sáng hôm qua cũng đã hiệp thương cử bổ sung 2 Ủy viên UBMTTQVN thành phố Hội An khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019./.

Quốc Hải