Hội An với công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn khối phố

Sau khi UBND TP tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử trưởng thôn khối phố, nhiệm kỳ 2019 – 2022 trên địa bàn thành phố, các cấp ủy, chính quyền tại TP Hội An đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn khối phố nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Một điểm bầu cử trưởng thôn khối phố nhiệm kỳ vừa qua ở Hội AN- Ảnh: Phan Sơn

Ngay từ đầu tháng 8, Thành ủy Hội An đã ban hành thông tri lãnh đạo công tác bầu cử trưởng thôn, khối phố trên địa bàn thành phố, nhiệm kỳ 2019 – 2022.  Theo thống nhất của Ban Thường vụ thành ủy, cuộc bầu cử được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 22.9 tới, với hình thức bỏ phiếu kín. UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã phường công bố ngày bầu cử trưởng thôn, khối phố theo quy định, đồng thời phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên ruyền, vận động nhân dân phát huy vai trò làm chủ, thực hiện tốt công tác bầu cử trưởng thôn khối phố.

Còn phân vân…

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn khối phố, thành phố Hội An còn 54 thôn khối phố so với 77 đơn vị trước đây. Để đảm bảo hoạt động hiệu quả, UBND các xã phường đã chỉ định trưởng thôn khối phố lâm thời đối với các thôn khối phố mới thành lập và kiện toàn bộ máy lãnh đạo thôn khối phố. Trong số đó hiện có 38 bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận, hơn 10 thôn khối phố còn giữ nguyên thôn, khối trưởng, chỉ có 1 đơn vị trưởng thôn không phải là đảng viên. Đến đợt bầu cử trưởng thôn khối phố này, thành ủy Hội An cũng như các địa phương đã xem xét các quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh để triển khai các bước chuẩn bị đúng quy trình hướng dẫn. Từ việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, thông báo thời gian bầu cử, tổ chức các hội nghị triển khai cho các đơn vị địa phương đến việc công bố quy trình hướng dẫn bầu cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử và lập danh sách cử tri, công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội, phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện, tất cả đều được chỉ đạo cụ thể theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, tỉnh cũng đang triển khai lấy ý kiến đối với nhiều văn kiện liên quan đến bộ máy, chế độ hoạt động của đội ngũ cán bộ thôn khối phố và cán bộ bán chuyên trách xã phường. Trong khi Trung ương và Chính phủ cũng có nhiều chủ trương và quy định pháp luật điều chỉnh các nội dung liên quan đến nhân sự và chính sách đãi ngộ đối với các đối tượng là cán bộ cấp thôn, khối phố. Vì vậy, các xã phường cũng có nhiều băn khoăn về việc chuẩn bị nhân sự cũng như chế độ cho cán bộ thôn khối phố trước khi bầu cử, nhất là khi tìm kiếm, lựa chọn nhân sự đảm bảo các tiêu chuẩn quy định, vừa có năng lực công tác tốt, được nhân dân tín nhiệm không phải chuyện dễ. Ông Lê Mới, Chủ tịch UBND phường Tân An trao đổi: “Hiện nay chúng ta triển khai công tác bầu cử, về quy trình hướng dẫn của UBND, UBMTTQ cũng như thông tri của Thành ủy, nếu mà thuần và thường thì sẽ không có gì phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta thấy 2 vấn đề đang vướng trong thời gian vừa qua. Thứ nhất, đó là bí thư kiêm khối trưởng, thôn trưởng hay bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn, khối phố là cái đang phân vân. Thứ 2 là chức danh khối phố có hay không có để biết dự phòng nhân sự sau này cho chức danh phó khối phố về sau. Vừa qua chúng ta góp ý Nghị định 34 năm 2019 của Chính phủ và các văn bản của tỉnh thì cũng thấy rất nhiều bất cập, chưa thống nhất ngã ngũ quy định giữa Trung ương và tỉnh về chế độ cũng như cơ cấu bộ máy cán bộ thôn, khối phố. Vì vậy tôi nghĩ cần xin ý kiến của tỉnh.”

Trao đổi của ông Lê Mới, Chủ tịch UBND phường Tân An cũng là băn khoăn của lãnh đạo nhiều địa phương, nhất là khi hiện nay, việc có hay không chức danh thôn, khối phó còn chưa được xác định rõ ràng, chưa đồng bộ, thống nhất giữa một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và tỉnh; hiện các vị hữu quan của tỉnh cũng đang lấy ý kiến để xác lập quy định phù hợp nhất, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thực hiện.

Nhất quán quan điểm…

Trước thực trạng này, ông Tạ Ngọc Quý, Trưởng Ban Tổ chức thành ủy khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, các địa phương chỉ tiến hành bầu cử đối với chức danh thôn, khối trưởng, theo chủ trương nhất thể hóa, khối trưởng là đảng viên, có thể kiêm thêm các chức danh cán bộ thôn, khối khác. Ông Tạ Ngọc Quý cho biết: «Thường vụ Thành ủy thống nhất tất cả 54 thôn khối phố đều tổ chức đồng loạt việc bầu cử trưởng thôn, khối phố. Trong quá trình lựa chọn giới thiệu nhân sự, cần bám sát nội dung Kết luận số 38, đó là thực hiện chủ trương lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất năng lực uy tín để nhân dân bầu làm trưởng thôn khối phố. Sau đó kiện toàn chi ủy Chi bị, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khối phố. Riêng Quảng Nam chúng ta nhất quán thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là trưởng thôn khối phố. Cho nên Nghị quyết HĐND có mở ra một kênh nữa, đó là Bí thư có thể kiêm trưởng Ban Công tác mặt trận. Riêng đối với khối phó bây giờ không bầu thôn, khối phố phó nữa,. và phó trưởng thôn khối phố theo nhiệm kỳ của trưởng thôn. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, đề nghị các địa phương cũng chuẩn bị luôn nhân sự khối phó, sau khi các văn bản Trưng ương và tỉnh thống nhất như thế nào thì chúng ta sẽ thực hiện. Mặc dù vậy chúng ta không đưa vào bầu cử như đợt bầu cử nhiệm kỳ trước. ». Trên cơ sở thông tri lãnh đạo của Thành ủy cũng như ý kiến trao đổi thống nhất tại cuộc họp triển khai công tác bầu cử trưởng thôn khối phố, trước thời gian bầu cử, UBND TP chỉ đạo các địa phương quán triệt trong đội ngũ quân dân chính đảng của xã phường và thôn khối phố các nội dung theo quy trình, hướng dẫn chung. Sau đó, căn cứ các mốc thời gian trong quy trình bầu cử, các địa phương lần lượt ra quyết định công bố ngày bầu cử, tổ chức hội nghị ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử trưởng thôn khối phố, thành lập tổ bầu cử, ấn định danh sách người ứng cử, niêm yết tại địa điểm bỏ phiếu và những nơi công cộng trong thôn, khối phố, lập danh sách cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử, niêm yết công khai. Cùng với đó, UBND TP cũng chỉ đạo các ngành hữu quan thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí về cuộc bầu cử cũng như đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trước, trong ngày bầu cử. Theo yêu cầu của UBND TP, cuộc bầu cử phải được triển khai đảm bảo, theo tinh thần phát huy dân chủ, giúp cử tri lựa chọn được những người đủ phẩm chất đạo đức, chính trị, uy tín và có khả năng vận động, tập huấn quần chúng nhân dân, có tinh thần trách nhiệm trong công tác. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An nói: “Theo tinh thần thống nhất của Ban Thường vụ cũng như lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ TP thì thống nhất sẽ đồng loạt bầu cử chức danh trưởng thôn, khối phố trên địa bàn thành phố. Đây có thể nói là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong chương trình công tác từ nay đến cuối năm. Để chuẩn bị cho hoạt động này thì việc lựa chọn, chuẩn bị nhân sự cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử rất cần được hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt ở đây là 13 xã phường phải làm thật tốt, nhất là công tác tư tưởng, tuyên truyền vận động để chúng ta thực hiện tốt cuộc bầu cử theo chỉ đạo của Thành ủy.”

Như vậy là chỉ còn chưa đầy hơn 20 ngày nữa, vào ngày 22.9, cử tri ở 13 xã phường sẽ đồng loạt tham gia bầu cử trưởng thôn, khối phố. Cuộc bầu cử này là cơ hội để người dân thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn người hội đủ các phẩm chất, đại diện cho nhân dân thực hiện chức trách nhiệm vụ cán bộ cơ sở, là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền các cấp trong giai đoạn hiện nay.

Lê Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *