Hội An: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 24 tháng 11, Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020-2025 cho các cán bộ chủ chốt của thành phố. Đây là hoạt động quan trọng nhằm từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố vào cuộc sống.

Quang cảnh Hội nghị- Ảnh: Minh Vũ

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố tổ chức vào giữa tháng 7 năm nay, Đảng bộ Hội An đã thống nhất nhiều nội dung trong toàn chương trình Đại hội. Trong đó chủ đề Đại hội đã được Quyết nghị là: “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và bồi đắp khối Đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch, thân thiện, giàu đẹp”; Nhất trí các nội dung cơ bản về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020; Nhất trí phương hướng, quan điểm phát triển, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình trọng điểm mang tính đột phát chiến lược và các nhóm giải phát triển thành phố đến năm 2025. Nghị quyết nhiệm kỳ này xác định 3 chương trình trọng điểm đột phá chiến lược gồm: Đầu tư mạnh hơn cho văn hóa, giữ gìn những giá trị nhân văn và tài nguyên tự nhiên; trọng tâm là xây dựng môi trường văn hóa và con người Hội An phát triển toàn diện để làm nền tảng, động lực, mục tiêu cho sự phát triển của thành phố; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; Tập trung nguồn lực tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ; trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, tập trung cho những vùng khó khăn, đảm bảo thúc đẩy phát triển và giải quyết các vấn đề dân sinh. Nghị quyết Đại hội cũng đã thống nhất nhiều nội dung khác đã được trình, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi các cán bộ chủ chốt tham gia học tập quán triệt Nghị quyết, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức cơ sở Đảng cũng sẽ lần lượt triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để đưa Nghị quyết của Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, đúng định hướng “Đẩy mạnh xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch, thân thiện, giàu đẹp”

Lê Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *