Đảng bộ Hội An tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Sáng 19/1,  Đảng bộ thành phố Hội An đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.  

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ưng – UVBTV,Trưởng Ban tuyên giáoThành ủy đã trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, báo cáo nêu rõ: Năm qua, nhờ sự nỗ lực, chủ động và linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn thành phố đã kịp thời khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ nhiều chủ trương và giải pháp tích cực đảm bảo duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa-xã hội và đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn. Trong đó, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến rõ nét.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị- Ảnh Minh Vũ

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc; giữ vững vai trò lãnh đạo của tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân phụ trách, tăng cường các buổi làm việc tại cơ sở, qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc phát sinh. Đồng thời, các cơ quan xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy tiếp tục có những đổi mới, nâng cao chất lượng, tham mưu hiệu quả nhiều chủ trương, công tác, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Trong năm, Thành ủy đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương lần thứ 4, 5 khóa XII cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động ở các đơn vị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khoá XII cho cán bộ chủ chốt thành phố; ban hành Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 21/3/2017 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề toàn khóa và năm 2017; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” trong toàn cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố tiếp tục được quan tâm; Tập trung nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ thành phố đến cơ sở, cơ cấu số lượng hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phát triển đảng viên và trao huy hiệu Đảng được thực hiện đảm bảo theo quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với tổ chức khảo sát sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cuối năm có 55 đơn vị đạt TSVM, chiếm tỷ lệ 72,37%, giảm 8,64% so với năm 2016; 11 đơn vị đạt TSVM tiêu biểu, chiếm tỷ lệ 14,47%; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Năm qua, hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gắn với triển khai thực hiện chu đáo nhiệm vụ, công tác được giao. Chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ trong hệ thống văn phòng cấp ủy được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đến cơ sở.

Báo cáo tổng kết cũng đã nêu rõ 6 nội dung hạn chế khuyết điểm  trong công tác xây dựng Đảng năm qua và đề ra 6nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện đạt kết quả cao trong năm 2018; trong đó chú trọng  công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Hội nghị đã nghe đại diện các Đảng bộ Cẩm Châu, Tân Hiệp, Minh An và Trung tâm QLBTDSVH chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng tại cơ sở; đồng thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm qua. 

Hoàng Ngân