UBND thành phố tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành nhà nước

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, UBND thành phố tiếp tục triển khai cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết; cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 2 TTHC là: đăng ký mới giấy chứng nhận kinh doanh hộ cá thể và đăng ký cấp đổi biến số nhà. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố có nhiều chuyển biến thông qua các phần mềm “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc Q-Offíce” và “Giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao” được vận hành tương đối hiệu quả.

Ứng dụng CNTT để cung ứng dịch vụ công trực tuyến- Ảnh: Đỗ Huấn

Ngoài ra, UBND thành phố còn đang thực hiện các phần mềm khác, phục vụ cho việc tác nghiệp, quản lý điều hành như: phần mềm một cửa điện tử; phần mềm hành chính công thành phố; phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đỗ Huấn