Thực hiện 207 thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thành phố

Đến nay, UBND thành phố đã phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm hành chính công thành phố là 207 thủ tục (trên tổng số 268 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được UBND tỉnh quyêt định công bố). Các thủ tục này được công khai, niêm yết đúng quy định tại trụ sở Trung tâm hành chính công, đồng thời cập nhật lên Cổng thông tin điện tử để thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. UBND thành phố tiếp tục cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 2 thủ tục hành chính là: đăng ký mới giấy chứng nhận kinh doanh hộ cá thể và đăng ký cấp, đổi biển số nhà.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố- Ảnh: Đỗ Huấn

UBND thành phố cũng đã thực hiện cắt giảm gần 30% tổng thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công. Qua đó, giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ công của thành phố.

Đỗ Huấn