Điện lực Hội An – Công ty Điện lực Quảng Nam: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 6559/QNaPC-TTBV&PC ngày 10/10/2019 của Công ty Điện lực Quảng Nam về Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật, Quy chế Quản lý Nội bộ trong Tổng Công ty Điện lực Miền Trung” Điện lực Hội An – Công ty Điện lực Quảng Nam đã có nhiều hoạt động mang tính truyên truyền và vận động toàn thể CB-CNVLĐ tham gia hưởng ứng tích cực.

­­­­­­­­­

Điện lực Hội An triển khai công tác phổ biến các Quy định QCQLNB và các văn bản Pháp luật đến người lao động

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 được Ban Giám đốc phối hợp với BCH Công đoàn CSTV Điện lực tuyên truyền, vận động toàn thể CB-CNVLĐ cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm (đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2019) với các nội dung chính, như:

Treo khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trang trọng trước tiền sảnh của Điện lực từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2019;

Thực hiện rà soát lại toàn bộ Quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) của Đơn vị, Công ty, Tổng Công ty đã sửa đổi, bổ sung hoặc có nội dung không còn phù hợp, hết hiệu lực để loại bỏ, làm tinh gọn hệ thống tài liệu nội bộ của đơn vị;

Tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định, QCQLNB và các văn bản pháp luật có liên quan hoạt động của Ngành điện;

Tuyên truyền phổ biến Luật phòng chống tham nhũng (PCTN) số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc Hội và Nghi định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019 …v.v.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, QCQLNB, Lãnh đạo Điện lực yêu cầu phải xác định: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động; chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và điều kiện thực tiễn;

Chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh phổ biến các văn bản pháp luật; các quy định của Ngành điện;

Nâng cao năng lực tham gia xây dựng, tuyên truyền viêc chấp hành pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động;

Áp dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động.

Qua những hoạt động trên, Điện lực Hội An-Công ty Điện lực Quảng nam đã triển khai Ngày Pháp luật năm 2019 tại đơn vị có hiệu quả, thiết thực, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo CB-CNVLĐ trong đơn vị. Chính nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng, đơn vị đã đưa những thông tin chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với CB-CNVLĐ, góp phần nâng cao nhận thức của CB-CNVLĐ về vai trò của pháp luật trong xử lý công việc chuyên môn và đời sống xã hội.                                                                                                                                                                                                      Hà Thiều My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *