Đại hội Công đoàn phường Thanh Hà

Ngày 20/4/2023, Công đoàn cơ sở phường Thanh Hà đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn phường đã làm tốt công tác chăm lo và bảo vệ hiệu quả lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan; bám sát nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đi đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua; tích cực phát động và tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, phong trào thi đua phụ nữ “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, 100% cán bộ công chức tích cực tham gia nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của Liên đoàn Lao động các cấp. Hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị cán bộ công chức đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với tinh thần “Đổi mới – dân chủ – đoàn kết – phát triển”, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 với 5 thành viên, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – PCT HĐND phường tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phường Thanh Hà. Bên cạnh đó, Đại hội cũng bầu 1 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Liên đoàn Lao động thành phố lần thứ XII.

KIM HẢI