Trách nhiệm nêu gương

Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn gắn liền với thực hiện các Nghị quyết TƯ Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt có ý nghĩa rất quan trọng.

Đại diện lãnh đạo thành phố tham gia hưởng ứng Chương trình sử dụng phương tiện giao thông bền vững, thân thiện môi trường và khai trương hệ thống xe đạp chia sẻ- Ảnh: Đỗ Huấn

Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua các cấp ủy đảng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.Hội An thường xuyên chú trọng đến vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ chủ chốt nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác, bảo đảm uy tín và niềm tin đối với nhân dân.

Theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngoài bản cam kết tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Thành ủy hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có cam kết về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Từng đồng chí lãnh đạo các cấp phải tự giác xây dựng kế hoạch của bản thân về trách nhiệm nêu gương và báo cáo trước chi bộ đang sinh hoạt, trước cấp ủy. Qua đó, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế và những thói quen không tốt trong sinh hoạt như tác phong, lề lối làm việc, phát ngôn, sử dụng tài sản công, tiếp công dân… Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã chủ động xây dựng, ban hành Quy định nêu gương cụ thể tại cơ quan, đơn vị mình; từng cán bộ chủ chốt, người đứng đầu báo cáo cụ thể trước chi bộ về cam kết kế hoạch nêu gương này. Đồng chí Trần Ánh – Bí thư Thành ủy cho rằng, nhận thức của người cán bộ lãnh đạo là cái rất quan trọng. Từ nhận thức đó, hơn ai hết người đứng đầu trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương phải thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu. “Trước hết là đi đầu vận động nhân dân, tiếp đó là đi đầu thực hiện theo tấm gương của Bác bằng các việc làm trong quá trình công tác, trong quá trình học tập, trong cuộc sống, trong những lĩnh vực tiếp xúc với người dân, tiếp xúc với đồng chí, đồng nghiệp…”, ông Ánh nói.

Lãnh đạo thành phố tham gia trồng cây xanh cùng nhân dân- Ảnh: Đỗ Huấn

Trên cơ sở nghiên cứu, triển khai công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên rà soát, đôn đốc việc bổ sung, xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị, sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và tổ chức đánh giá kết quả hằng năm. Trong đó, chú trọng việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ lãnh đạo, gắn với Quy định của Bộ chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức, đơn vị và nhân dân. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương như Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an, Thanh tra, ngành Giáo dục, Trung tâm QLBTDSVH Hội An, Công ty CP CTCC, Ban quản lý Bảo tồn biển Cù Lao Chàm… đã chú trọng xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp và tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc. Qua kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 tại 3 đơn vị: Đảng bộ Công ty CP CTCC, Trung tâm QLBTDSVH Hội An, Đảng bộ xã Tân Hiệp, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã kịp thời biểu dương những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu khắc phục ngay trong thời gian tới, nhất là việc “làm theo Bác” trong công việc hằng ngày của cán bộ, công chức, viên chức, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy chú trọng khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, lồng ghép gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị. Là người dân ở khối An Mỹ, phường Cẩm Châu, ông Đinh Văn Danh có nhận xét về đội ngũ cán bộ đảng viên ở địa phương: “Nói chung, đội ngũ đảng viên từ phường đến các khối đều rất nhiệt tình, vì nhân dân phục vụ cho nên từ Đảng đến cán bộ quân dân chính ở từng tổ, từng khối đều có trách nhiệm trong công việc, vừa làm nâng cao đời sống của nhân dân trong phường vừa đem lại lợi nhuận cao so với các địa bàn khác trong thành phố”

Tuy vậy nghiêm túc nhìn nhận vẫn thấy công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian qua vẫn còn hạn chế, chưa thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, có biểu hiện suy thoái, có một số trường hợp đảng viên bị xử lý kỷ luật.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác xây dựng Đảng càng đặt ra yêu cầu gay gắt. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác Hồ gắn với thực hiện các Nghị quyết TƯ Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Lê Chơi – Phó Bí thư thường trực Thành ủy cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên cần làm tốt trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò của người đứng đầu, tiếp tục lựa chọn những việc trọng tâm, những vấn đề bức xúc nổi cộm được cán bộ, đảng viên, nhân dân đặc biệt quan tâm để tập trung thực hiện, giải quyết có hiệu quả. “Đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ TƯ 4 khóa XI, khóa XII và việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ gắn nội dung học tập và làm theo với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, quá trình lao động, công tác, học tập của mỗi cá nhân để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH, ANQP”, ông Chơi nói.

Đó cũng là yêu cầu, là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. 

                                                                             Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *