Thực hiện dự án “Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu khí gây biến đổi khí hậu Việt Nam” tại TP.Hội An

UBND Tỉnh vừa làm việc với đoàn công tác Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) và Liên đoàn các đô thị Canada (FCM) để bàn về việc thực hiện dự án “Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu khí gây biến đổi khí hậu Việt Nam” tại TP.Hội An.

Dự án sẽ hỗ trợ cải tạo bãi rác Cẩm Hà- Ảnh: Quốc Hải

Đây là dự án nhận được sự tài trợ của Bộ Môi trường và biến đổi khí hậu Canada và thực thi bởi FCM và ACVN. Dự án kéo dài 2,5 năm, hỗ trợ hai thành phố Bắc Giang và Hội An thí điểm sáng kiến nhằm giảm khí thải gây biến đổi khí hậu có thời gian tồn tại ngắn hạn trong khí quyển thông qua tăng cường công tác quản lý chất thải rắn đô thị.

Với đô thị Hội An, dự án sẽ hỗ trợ thành phố thực hiện 3 hợp phần gồm cải tạo bãi rác Cẩm Hà và kiểm soát, xử lý khí sản sinh tại bãi rác trong bối cảnh cải tạo khu vực này; thí điểm chương trình minh chứng tăng cường phân loại tại nguồn, thu gom và sản xuất phân ủ hữu cơ và đánh giá/tăng cường phân loại tập trung và hệ thống sản xuất phân từ chất thải hữu cơ tại cơ sở xử lý của thành phố; xây dựng chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị nhằm định hướng cho việc ra quyết định trong tương lai./.

Quốc Hải