Hội nghị trực tuyến thi hành Luật Đất đai năm 2024

Sáng ngày 5.7, tại các điểm cầu của thành phố và các xã, phường, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn TP. Hội An đã tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024 do UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các điểm mới so với Luật Đất đai năm 2013 và trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến áp dụng pháp luật trong công tác quản lý đất đai, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và Nhân dân về quy định mới trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ đất đai để áp dụng thực hiện kịp thời, đồng bộ các quy định của pháp luật, quản lý đất đai chặt chẽ, sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả.

Báo cáo viên Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội; trao đổi, thảo luận về những điểm mới cần lưu ý của Luật Đất đai năm 2024 trong thực tiễn tại địa phương và giải đáp các thắc mắc liên quan đến áp dụng pháp luật trong công tác quản lý đất đai hiện nay…

QUỐC HẢI