Cải cách hành chính Hội An: Tạo bước đột phá trong giai đoạn mới

Xác định Cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Trong nhiều năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của nhân dân, hiệu quả của công tác CCHC tại Hội An đã bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ vào đời sống xã hội.

Những thành tựu đạt được

Cụ thể hóa và phân kỳ thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Hội An đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, kế hoạch… sát hợp mà trọng tâm của công tác CCHC giai đoạn 2011-2015 là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hình thành chính quyền điện tử, cung ứng ngày càng tốt hơn dịch vụ công có chất lượng cao đối với tổ chức và công dân.

Cùng với đó, thể chế hành chính ngày càng được đổi mới, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung; chất lượng và hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa được từng bước nâng lên. Hiện nay, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) thành phố đang thực hiện bộ quy trình thủ tục, biểu mẫu gồm 6 lĩnh vực với 85 loại thủ tục gồm đất đai, xây dựng cơ bản, đăng ký kinh doanh, xây dựng trong phố cổ, xây dựng ngoài phố cổ và tư pháp. Các hồ sơ tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn đạt 98% trở lên.

Cung ứng dịch vụ công ở mức độ 2 được thành phố triển khai thực hiện từ năm 2013 đến nay bước đầu đã tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch hành chính. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính được quan tâm thường xuyên. Thực hiện Đề án vị trí việc làm, đến nay có 13/13 cơ quan hành chính, 40/41 đơn vị sự nghiệp hoàn thành đề án trình UBND Tỉnh phê duyệt. Thành phố đã có nhiều giải pháp tích cực để đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý. Theo đó, một số ngành, địa phương được giao thêm thẩm quyền, trách nhiệm trong việc quyết định những vấn đề liên quan đến quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quản lý đất đai – tài nguyên, cấp phép xây dựng…; kết hợp với đơn giản hóa các thủ tục hành chính, khắc phục những bất hợp lý về thẩm quyền và quy trình giải quyết công việc đối với tổ chức và công dân, tăng cường công khai, minh bạch, góp phần phòng, chống tiêu cực, nhũng nhiễu. Việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng. Tổng số CB, CC, VC được cử đi đào tạo giai đoạn 2011 – 2015 là 94 người, trong đó 21 Thạc sĩ, 65 Đại học, số còn lại là Cao đẳng và Trung cấp. Ngoài ra, thành phố còn phối hợp mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức từ thành phố đến cơ sở. Qua đó giúp đội ngũ này nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Tài chính công cũng được cải thiện một bước, việc quản lý và điều hành thu – chi ngân sách, phân cấp quản lý ngân sách của thành phố tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng tính chủ động đã cơ bản đáp ứng nhiệm vụ. Hiện đại hóa hành chính được tăng cường; quá trình triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 đã cơ bản đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ công chức, mang lại nhiều thuận lợi cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh. Qua kết quả thăm dò mức độ hài lòng của người dân tại Bộ phận TN&TKQ thành phố mới đây cho thấy mức độ hài lòng đạt tỷ lệ trên 80%.

Hạn chế và nguyên nhân

Tuy vậy cần thấy rằng, bên cạnh những mặt tích cực, công tác cải cách hành chính ở Hội An 5 năm qua vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém:

Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tuy có kiểm soát song vẫn còn một số văn bản chất lượng chưa cao, thiếu thống nhất, đồng bộ; thậm chí là chồng chéo, chủ quan, không phù hợp với quy định chung nên tính khả thi thấp. Một số văn bản đã hết hiệu lực chậm được rà soát, bãi bỏ, thay thế. Từng là một đơn vị đi đầu trong việc thực hiện cải cách  hành chính, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được các địa phương bạn đến học tập kinh nghiệm, tuy nhiên hiện nay, tiến độ thực hiện cải cách vẫn còn rất chậm, chưa tạo được sự bứt phá mạnh mẽ, vẫn còn “sức ỳ” trong bộ máy hành chính nhà nước. Một số ban ngành, đoàn thể, địa phương vẫn chưa đặt công tác này đúng tầm nên chưa có sự quan tâm đúng mức, chậm cải tiến hoặc làm chưa đồng bộ, mạnh mẽ. Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, công chức về công tác CCHC chưa thực sự sâu sắc và chưa chuyển biến tích cực. Năng lực chỉ đạo, điều hành của một số cán bộ lãnh đạo còn hạn chế, chưa xem công tác CCHC là nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình;còn né tránh trách nhiệm hoặc trông chờ, ỷ lại nên chưa tạo sức mạnh tổng hợp cho công cuộc cải cách, chưa tạo được động lực cho sáng tạo, thiếu chủ động xây dựng giải pháp thực hiện tích cực, hiệu quả.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là vấn đề bức thiết hiện nay. Tuy nhiên, thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, phức tạp. Tình trạng hồ sơ trễ hẹn, ứ đọng vẫn còn nhiều. Việc xử lý văn bản chưa nhanh chóng, kịp thời. Hồ sơ chuyển lòng vòng, thất lạc vẫn xảy ra tại bộ phận TN&TKT và  một số địa phương, đơn vị. Tình trang trên gây trở ngại không ít cho tổ chức, công dân đến thực hiện giao dịch. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Ngoài ra, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tuy đã được quan tâm nhưng chưa thường xuyên và chưa có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để đối với những đơn vị, cá nhân sai phạm.

Tạo bước đột phá giai đoạn mới

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá, là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cho sự phát triển của thành phố.

Mục tiêu giai đoạn 2016 -2020 hướng đến là xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; sự hài lòng người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải đạt mức trên 90% vào năm 2020. Xây dựng quy trình phối hợp thực hiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực  để công dân không phải đến nhiều nơi, nhiều lần. Cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và 30%-50% dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.100% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; 100% công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn theo chức danh. Thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông hiện đại”. Bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan; phần lớn giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên các ứng dụng truyền thông đa phương tiện; hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên mạng thông tin điện tử hành chính của thành phố.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, yếu tố tiên quyết chính là con người. Cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tinh giản biên chế và đảm bảo cơ cấu hợp lý trong từng cơ quan, đơn vị để bộ máy thật sự “chất” và tinh gọn, chuyên nghiệp hơn. Xây dựng hình ảnh người cán bộ thật sự là “công bộc” của dân, tạo môi trường giao dịch thân thiện, gần gũi; lấy niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công làm thước đo hiệu quả công việc. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị phải nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; xác định đó là nhiệm vụ hàng đầu của cơ quan, đơn vị mình để có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ. Xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và tạo được điểm nhấn trong từng thời đoạn và thời điểm; Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, tập trung vào cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Xây dựng mô hình mới, có tính đột phá để tạo ra hiệu sức, sức lan tỏa và hiệu quả trên thực tế công việc. Đặc biệt, Hội An là một địa bàn phát triển du lịch trọng điểm của tỉnh Quảng Nam và cả nước nên việc đơn giản hóa, giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, kịp thời, chuyên nghiệp chính là chất xúc tác cho quá trình thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, tạo sự phát triển kinh tế – xã hội.

Trong điều kiện hiện nay, việc phát huy dân chủ, thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính là hết sức cần thiết. Cần tạo điều kiện để người dân tham gia xây dựng chính quyền; đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý những cá nhân, tổ chức sai phạm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc để đưa nền hành chính đến gần với sự tiên tiến, hiện đại. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cả hệ thống và toàn dân về tầm quan trọng của công tác CCHC để từ đó nhân lên sức mạnh cộng đồng thực hiện nhiệm vụ cải cách.

CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, góp phần quyết định sự phát triển của địa phương. Với sự quyết tâm, vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp; với kinh nghiệm đạt được trong chặng đường qua, tin chắc công cuộc cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 ở Hội An sẽ có bước đột phá trong thời gian đến, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, huy động mọi nguồn lực xây dựng Hội An – thành phố “sinh thái – văn hóa – du lịch”, tạo sức bật mới để thành phố phát triển bền vững trong tương lai./.

Ngọc Cẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *