QĐ 2850/QĐ-UBND của UBND TP v/v kết thúc các chốt kiểm soát phòng chống Covid-19

Trả lời