Cải cách bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ hành chính

Thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2017, lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố đang củng cố, kiện toàn bộ máy tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả. Bí thư Thành ủy Kiều Cư cho rằng, BTV Thành ủy xác định công tác CCHC mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính cần được thực hiện một cách quyết liệt, tạo ra bước đột phá mạnh mẽ trong nhiệm vụ phát triển KTXH của thành phố.

BTV yêu cầu BCĐ CCHC thành phố chỉ đạo rà soát các tổ chức, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp còn chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và xây dựng phương án kiện toàn, sắp xếp tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế. Bên cạnh đó cần tiếp tục thực hiện phân cấp hợp lý giữa UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị của thành phố và UBND các xã phường, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả thẩm quyền được phân cấp, phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Phương thức hoạt động, phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước cũng được chú trọng đổi mới mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thực sự. Theo đó, lãnh đạo thành phố chỉ đạo không tổ chức các cuộc họp không rõ nội dung, không đúng thành phần gây lãng phí về thời gian, tập trung thời gian cho công tác chỉ đạo, điều hành và tăng cường đi cơ sở để nắm bắt và chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Bí thư Thành ủy Kiều Cư cho biết thêm: “Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng từ thành phố đến xã phường. Tăng cường công tác tham mưu và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữa các ban ngành của thành phố và các địa phương, tăng cường sự chỉ đạo các công việc ngay tại cơ sở, thực hiện tốt đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế theo NQ 39 của BCH TƯ”.

Tiếp nhận và trao trả hồ sơ của công dân tại Bộ phận “một cửa” thành phố- Ảnh: Đỗ Huấn

Song song với công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, lãnh đạo thành phố còn đặc biệt chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không chỉ có phẩm chất đạo đức tốt, số lượng cơ cấu hợp lý, đạt chuẩn về trình độ và năng lực thi hành công vụ mà còn cần có kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng làm việc thành thạo, hiệu quả, gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Thành phố cũng sẽ xây dựng cơ chế phát huy động lực làm việc, tạo môi trường khuyến khích sự sáng tạo, cống hiến trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp với chức danh chuyên môn và vị trí việc làm. Đây là yêu cầu có ý nghĩa quan trọng trong thời kỳ phát triển CNTT và ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành, quản lý của bộ máy hành chính nhà nước. Về thực trạng nguồn nhân lực này hiện nay, ông Nguyễn Như Thương – Phó Trưởng Phòng VHTT, đơn vị tham mưu BCĐ CCHC về việc ứng dụng CNTT trong công tác CCHC thành phố phản ánh: “Hiện nay có khoảng 40% các cơ quan, đơn vị có cán bộ chuyên trách về CNTT, trong đó tổng số cán bộ có trình độ CNTT từ cao đẳng trở lên có 10 người, trung cấp có 8 người. Cán bộ công chức tại các cơ quan, đơn vị, ban ngành đều đã qua đào tạo sử dụng tin học văn phòng và các ứng dụng cơ bản khác. Tuy nhiên, một số cán bộ cấp xã, phường trình độ tin học còn hạn chế nên khai thác sử dụng máy vi tính chưa hiệu quả, ảnh hưởng đến khả năng xử lý công việc và tiếp cận các thông tin”.

Để thực hiện đạt kết quả công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các điều kiện cần thiết đi kèm là thành phố sẽ thực hiện đảm bảo các quy định, điều kiện, tiêu chuẩn về điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nhận xét, đánh giá trung thực, khách quan đúng vị trí, chức trách thực thi công việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, nghề nghiệp…

Phương châm cải cách bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời gian tới là từng bước xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả” gắn với nâng cao đạo đức công vụ, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ công chức, găn với lộ trình cải cách hành chính và tạo bước đột phá trong hoạt động công vụ, công chức…

Đỗ Huấn