LĐLĐ thành phố tiến hành 101 cuộc kiểm tra pháp luật về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Trong nhiệm kỳ qua (2012 – 2017), LĐLĐ thành phố đã phối hợp với các ngành liên quan đã tiến hành 101 cuộc kiểm tra chấp hành pháp luật tại các cơ quan, doanh nghiệp về thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, tăng 47 cuộc so với nhiệm kỳ trước. Qua đó, đã kịp thời phát hiện và kiến nghị người sử dụng lao động có biện pháp khắc phục các vi phạm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với người lao động. Công tác giải quyết các tranh chấp lao động và đơn thư khiếu nại của CNVCLĐ, việc hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho người lao động được thực hiện kịp thời và dứt điểm, không để tình trạng đình công, lãn công, khiếu kiện vượt cấp xảy ra trên điạ bàn thành phố.

Phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn mới để góp phần chăm lo việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ- Ảnh: Đỗ Huấn

Ngoài ra, các cấp công đoàn cử đại diện tham gia vào các Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng định mức lao động… Tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp nhà nước đã tích cực phối hợp với Ban Giám đốc xây dựng phương án cổ phần hóa doanh nghiệp, tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lao động và giải quyết tốt chính sách đối với người lao động.

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *