Hội An có 57 trường hợp gia đình chính sách và hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở

Qua kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2023, TP.Hội An phát sinh 7 hộ cận nghèo có nhà ở xuống cấp cần được hỗ trợ sửa chữa. Như vậy, trong giai đoạn 2023 – 2025 toàn thành phố có 5 nhà ở người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ cần hỗ trợ xây mới, 45 nhà ở cần hỗ trợ sửa chữa và 7 nhà ở hộ cận nghèo cần hỗ trợ sửa chữa.

Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo, cận nghèo ở Hội An cũng được Mặt trận và các tổ chức đoàn thể quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua

Tổng kinh phí thực hiện là 2,360 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 1,650 tỷ đồng, quỹ đền ơn đáp nghĩa của thành phố và xã phường khoảng 500 triệu đồng, còn lại là các nguồn huy động hợp pháp khác. Nguồn kinh phí hỗ trợ 7 hộ cận nghèo khoảng 210 triệu đồng, thành phố sẽ cân đối từ nguồn Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ thêm.

ĐỖ HUẤN