Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức để phòng chống tham nhũng

Theo kế hoạch phòng chống tham nhũng từ nay đến năm 2021, UBND thành phố yêu cầu tất cả các cơ quan, ban ngành, đơn vị tập trung hoàn thiện chế độ công vụ, công chức; thực hiện nghiêm cơ chế chính sách về công tác tổ chức cán bộ và nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Lịch tiếp nhận và giao trả hồ sơ tại Phòng VH&TT Hội An- Ảnh: Quốc Hải

Theo đó, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động; xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký chỉ tiêu thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong điện theo quy định; thực hiện việc luân chuyển đến đơn vị công tác khác đối với người đứng dầu cơ quan, đơn vị, địa phương quá 2 nhiệm kỳ.

Cùng với đó, phải thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của người thuộc diện kê khai; công khai, minh bạch và thực hiện trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; công khai các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức và tăng cường giám sát việc thực hiện. Thành phố sẽ thành lập Trung tâm hành chính công, từng bước nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực./.

Quốc Hải