Chú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, các cấp ủy đảng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.Hội An đã triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và chú trọng đến vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác, bảo đảm uy tín và niềm tin đối với nhân dân.

Lãnh đạo thành phố tham gia trồng cây xanh ở khu dân cư

Công tác thông tin tuyên truyền  được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn gắn với giáo dục truyền thống cách mạng và các sự kiện chính trị, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hóa của đất nước, quê hương. Ở các cơ sở trực thuộc, nhiều đơn vị, địa phương đã chủ động đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền. Nổi bật là các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, hội thi kể chuyện với chủ đề tìm hiểu các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề về Bác được hội, đoàn thể các cấp tổ chức sôi nổi đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về nội dung, ý nghĩa chuyên đề trước yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới.

Ở cấp thành phố, hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn đã được đầu tư, nâng cấp thực hiện tích cực, kịp thời, sinh động, thu hút các tầng lớp nhân dân. Hệ thống truyền thanh từ thành phố đến xã phường xây dựng các chương trình phát thanh chuyên mục định kỳ hằng tuần để kip thời phản ánh, biểu dương gương người tốt việc tốt, các hoạt động, việc làm hay, sáng tạo, các mô hình tiêu biểu của quần chúng nhân dân ở cơ sở. Cổng thông tin điện tử thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan cũng mở lập chuyên mục để đăng tải thông tin, bài viết cổ vũ, nhân rộng gương điển hình. Phòng VHTT tổ chức tuyển chọn, in ấn và phát hành được 2 tập sách “Những bông hoa đẹp” để tôn vinh, giới thiệu những gương sáng trong đời sống xã hội để mọi người học tập và làm theo. “Việc biên tập và phát hành 2 tập sách này được người đọc hoan nghênh, góp phần tuyên truyền và cổ vũ cán bộ, nhân dân phấn đấu làm nhiều việc tốt, nhân rộng điển hình lan tỏa trong cộng đồng, thực hiện theo lời Bác từ những việc nhỏ hàng ngày”, Phó Trưởng Phòng VHTT thành phố nói.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương, chi bộ thôn Bãi Hương (xã đảo Tân Hiệp) lãnh đạo xây dựng thành công Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Trên cơ sở nghiên cứu, học tập chuyên đề, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên rà soát, đôn đốc việc bổ sung, xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị, sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và tổ chức đánh giá kết quả hằng năm. Trong đó, chú trọng việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ lãnh đạo, gắn với Quy định của Bộ chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức, đơn vị và nhân dân. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương như Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an, Thanh tra, ngành Giáo dục, Trung tâm QLBTDSVH Hội An, Công ty CP CTCC, Ban quản lý Bảo tồn biển Cù Lao Chàm… đã chú trọng xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp và tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc. Đồng chí Nguyễn Cường – Phó Ban Tuyên huấn Đảng bộ Trung tâm QLBTDSVH Hội An cho biết: “Xây dựng và ban hành một nghị quyết chuyên đề về Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2017 – 2019. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ – viên chức – lao động có phẩm chất đạo dưcs, đoàn kết, có ý thức tập thể, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có chuyển biến tích cực về năng lực cả 3 lĩnh vực: chuyên môn, ngoại ngữ và tin học. Nghị quyết đề ra những giải pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể gắn với việc đăng ký nêu gương của cán bộ – viên chức – lao động với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và  xây dựng cơ quan với chủ đề “Thân thiện – Kỷ cương – Trách nhiệm – Khoa học – Hướng tới hội nhập và phát triển”.

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu theo Quy định của Ban Bí thư TƯ Đảng, ngoài bản cam kết tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Thành ủy hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có cam kết về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Từng đồng chí lãnh đạo các cấp phải tự giác xây dựng kế hoạch của bản thân về trách nhiệm nêu gương và báo cáo trước chi bộ đang sinh hoạt, trước cấp ủy. Qua đó, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế và những thói quen không tốt trong sinh hoạt như tác phong, lề lối làm việc, phát ngôn, sử dụng tài sản công, tiếp công dân… Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã chủ động xây dựng, ban hành Quy định nêu gương cụ thể tại cơ quan, đơn vị mình; từng cán bộ chủ chốt, người đứng đầu báo cáo cụ thể trước chi bộ về cam kết kế hoạch nêu gương này. “Năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 tại 3 đơn vị: Đảng bộ Công ty CP CTCC, Trung tâm QLBTDSVH, Đảng bộ xã Tân Hiệp. Qua kiểm tra, kịp thời biểu dương những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu khắc phục ngay trong thời gian tới, nhất là việc “làm theo Bác” trong công việc hằng ngày của cán bộ, công chức, viên chức, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy chú trọng khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đối với làm, thiếu trung thực; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, lồng ghép gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị”, đồng chí Lâm Văn Từng – Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hội An cho biết.

Tập sách “Những bông hoa đẹp” (tập 2)

Tuy vậy nghiêm túc nhìn lại vẫn thấy công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm qua vẫn còn hạn chế, chưa thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, có biểu hiện suy thoái, có 20 trường hợp đảng viên bị xử lý kỷ luật (gồm 15 khiển trách, 3 cảnh cáo và 2 cách chức).

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác Hồ gắn với thực hiện các Nghị quyết TƯ Đảng về xây dựng, chỉnh dốn Đảng về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. “Mỗi cán bộ, đảng viên cần làm tốt trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò của người đứng đầu, tiếp tục lựa chọn những việc trọng tâm, những vấn đề bức xúc nổi cộm được cán bộ, đảng viên, nhân dân đặc biệt quan tâm để tập trung thực hiện, giải quyết có hiệu quả và đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ TƯ 4 khóa XI, khóa XII và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ gắn nội dung học tập và làm theo với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước và quá trình lao động, công tác, học tập của mỗi cá nhân để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của thành phố”, đồng chí Lê Chơi – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nói.

                                                                                                ĐỖ HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *