Thành lập Hợp tác xã Cù Lao Chàm

UBND xã Tân Hiệp vừa tổ chức hội nghị thành lập HTX Cù Lao Chàm với 35 thành viên tham gia. Tiền thân và nòng cốt của HTX là các thành viên trong Tổ tự quản cộng đồng dãn nhãn sinh thái Cua đá (Cù Lao Chàm). Đây là mô hình tổ chức sản xuất được hình thành trên tinh thần tự nguyện tự giác, hướng đến mục tiêu xây dựng thành công xã Nông thôn mới đáp ứng tiêu chí 13 trong Bộ gồm 19 tiêu chí quốc gia là “Xã có HTX hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2021”.

Cua đá dán nhãn sinh thái ở Cù Lao Chàm- Ảnh: Đỗ Huấn

Hướng phát triển của HTX trong những năm tới là mở rộng và đa dạng các đối tượng tham gia trên các lĩnh vực hoạt động như: dịch vụ du lịch tại chỗ, đặc sản thực phẩm, nghề thủ công mỹ nghệ…

Đỗ Huấn