Phát triển sản xuất ngư nghiệp theo hướng cộng đồng

Trong 5 năm gần đây, sản xuất ngư nghiệp ở thành phố chủ yếu phát triển theo hướng cộng đồng. Toàn thành phố đã thành lập 16 tổ đoàn kết khai thác thủy sản với hơn 220 chủ phương tiện, trong đó có 7 tàu đăng ký đánh bắt ở vùng biển xa bờ và đã thành lập được 15 tổ cộng đồng nuôi tôm.

Tàu thuyền các tổ đoàn kết khai thác thủy sản phường Cửa Đại neo đậu tại Phước Trạch- Ảnh: Đỗ Huấn

Qua đó công tác đào tạo, tập huấn nghề cho người lao động được quan tâm. Đã đào tạo được 60 thuyền trưởng tàu cá hạng nhỏ, 60 thuyền trưởng tàu cá hạng 4, hơn 5000 lượt người được tập huấn các khóa về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, về phòng chống thiên tai, về kỹ thuật khai thác và nuôi trồng thủy sản như nuôi tôm, cua nước ngọt, nước lợ và một số đối tượng khác…

Đỗ Huấn