Hội An tăng cường truyền thông chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2025, TP.Hội An tăng cường công tác truyền thông chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM trên địa bàn thành phố.

Hội An tăng cường truyền thông chương trình MTQG xây dựng để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2025

Thành phố xác định, công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền phải được duy trì một cách thường xuyên, có chiều sâu, vận động, phát huy được vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng trong xây dựng NTM. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Hội An chung sức xây dựng NTM” đi vào chiều sâu, thiết thực và lấy kết quả thực hiện Chương trình NTM là chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá, xếp loại thi đua.
UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM thành phố; các đơn vị liên quan và UBND các xã tập trung truyền thông tuyên truyền các nội dung chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 25 ngày 28/7/2021 của Quốc hội và Quyết định số 263 ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ; gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, hướng đến nông nghiệp toàn diện và hiện đại.
Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và thành phố liên quan đến nhóm các tiêu chí về xây dựng NTM; các chính sách hỗ trợ thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; tuyên truyền quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng của thành phố.
Thành phố cũng chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng NTM, xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu của tỉnh và các địa phương trong cả nước; tuyên truyền các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Chung sức xây dựng NTM” của tỉnh; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Hội An chú trọng tuyên truyền quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng của thành phố

Cùng với đó, triển khai hiệu quả các phong trào, mô hình: “Dân vận khéo”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tình nguyện”; “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Giỏ rác đồng ruộng”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tuyến đường tự quản”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”, “Tuổi cao – gương sáng”,… Qua đó tiếp tục làm thay đổi nhận thức phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm bằng phương châm nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ để phát động phong trào xây dựng hạ tầng ở nông thôn, nhất là những công trình như đường giao thông, môi trường, cảnh quan nông thôn, nhà văn hóa thôn…
Ngoài ra, thành phố còn tập trung tuyên truyền, phổ biến chương trình chuyển đổi số, từng bước hình thành mô hình NTM thông minh; nâng cao vai trò, hoạt động của cộng đồng thông qua áp dụng chuyển đổi số để xây dựng NTM bền vững.

MỸ LỆ