Đề xuất tăng diện tích vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học biển trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, nhóm nghiên cứu của Viện Hải dương học Nha Trang (Khánh Hòa) đã đề xuất phương án tăng diện tích vùng lõi khu DTSQ thế giới Cù Lao Chàm – Hội An thêm 235 ha thuộc khu vực đất ngập nước xã Cẩm Thanh để sử dụng bền vững đa dạng sinh học trong khu DTSQ thế giới.

Khu vực đất ngập nước xã Cẩm Thanh là diện tích được đề xuất tăng cho vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới

Cù Lao Chàm – Hội An- Ảnh: Đỗ Huấn

Đây là một nội dung rất quan trọng trong khuôn khổ Đề án “Điều tra và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng bền vững đối với tài nguyên đa dạng sinh học ở Khu DTSQ thế giới Cù Lao Chàm – Hội An” do Ban quản lý Khu DTSQ thế giới Cù Lao Chàm – Hội An chủ trì thực hiện với sự tư vấn của Viện Hải dương học Nha Trang.

Đỗ Huấn