Xuất bản, giới thiệu tập sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An (1930 – 2020)

Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An tổ chức xuất bản giới thiệu tập sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An (1930 – 2020)”.

Tập sách được xuất bản tháng 5/2024

Tập sách gồm có 5 chương nói về truyền thống yêu nước và đoàn kết chống ngoại xâm, cuộc vận động nhân dân đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) của nhân dân Hội An; sự ra đời, đoàn kết, tập hợp lực lượng của Ủy ban Việt Minh Hội An tham gia xây dựng chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954); Mặt trận Dân tộc Giải phóng Hội An trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975); Mặt trận Tổ quốc thị xã Hội An trong thời kỳ đất nước thống nhất, cùng cả nước quá độ lên CNXH (1975 – 1986); MTTQ Việt Nam TP.Hội An thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế (1986 – 2020).
Tập sách là tư liệu quý giá góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, tôn vinh sự cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, đồng bào theo các tôn giáo… gắn với quá trình ra đời, hoạt động và phát triển của MTTQ Việt Nam thành phố qua các giai đoạn lịch sử; đồng thời thông tin một số bài học kinh nghiệm quý về công tác vận động, tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.Hội An.

ĐỖ HUẤN