Thành ủy Hội An sơ kết hoạt động công tác tôn giáo và quy chế dân chủ cơ sở

Chiều 14.4, Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo và Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.2023.

Quang cảnh hội nghị

Ba tháng qua, tình hình tôn giáo và hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự đã tuyên truyền, vận động tín đồ, đạo hữu, đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sống “Tốt đời, đẹp đạo”; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Hội An được quan tâm kịp thời, tuân thủ theo quy định pháp luật. Lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội thường xuyên giữ mối quan hệ gần gũi với các tôn giáo, kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác tôn giáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển KT-XH thành phố. Cũng ba tháng qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến xã, phường đã phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc tham mưu thực hiện công tác người Hoa và công tác dân tộc trong tình hình mới

Dịp này, Thành ủy Hội An đã khen thưởng cho 4 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu trong việc tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VIII) về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới.

MỸ LỆ